Opracowania.pl PLUS:
Zaloguj się żeby dostać więcej
Jesteś tutaj: Geografia » Liceum

Geografia - opracowania

Przedmiot badań nauk geograficznych Bezpośrednie metody zbierania informacji geograficznych Pośrednie metody zbierania informacji geograficznych Rodzaje i wykorzystanie siatek kartograficznych Obliczanie odległości i pola powierzchni na mapie Rodzaje i zastosowanie map Kartograficzne przedstawianie cech ilościowych Ziemia w Układzie Słonecznym Fazy Księżyca, zaćmienia Księżyca i Słońca Poglądy na budowę Układu Słonecznego i wszechświata Wpływ promieniowania kosmicznego, promieniowania słonecznego oraz grawitacyjnego oddziaływania ciał niebieskich na funkcjonowanie systemu przyrodniczego ziemi Kształt i wymiary ziemi Ruch obrotowy Ziemi - dowody i następstwa Ruch obiegowy Ziemi - dowody i następstwa Strefy oświetlenia Ziemi Zmiany oświetlenia Ziemi w ciągu doby Zmiany oświetlenia Ziemi w ciągu roku Szerokość i długość geograficzna Zasady określania współrzędnych geograficznych Obliczanie słonecznego czasu miejscowego Zasady obliczania czasu strefowego i urzędowego Kalendarz juliański i gregoriański Budowa i skład chemiczny atmosfery Pionowy rozkład temperatury powietrza Zmiany ciśnienia atmosferycznego wraz ze wzrostem wysokości Temperatura powietrza - przyczyny jej zróżnicowania Zróżnicowanie temperatury powietrza na Ziemi Rozkład ciśnienia atmosferycznego na Ziemi Konsekwencje istniejącego ciśnienia atmosferycznego na Ziemi Cyrkulacja pasatowa Krążenie powietrza atmosferycznego na Ziemi Klasyfikacja wiatrów Wiatry stałe i sezonowe Wiatry wiejące w górach Chmury i opady atmosferyczne na Ziemi Rozmieszczenie opadów atmosferycznych na Ziemi Elementy pogody i klimatu Czynniki wpływające na pogodę i klimat Strefy klimatyczne na ziemi według Wincentego Okołowicza Zasoby wodne hydrosfery Obieg wody w przyrodzie Obszary oceaniczne na świecie Cechy wód morskich Ruchy wody morskiej Wody podziemne Klasyfikacja źródeł Wody mineralne i termalne Rzeki na Ziemi Rodzaje ustrojów rzecznych Jeziora na Ziemi Genetyczny podział jezior Etapy rozwoju jezior Warunki tworzenia się lodowców Klasyfikacja lodowców Obszary zlodowacone na Ziemi Budowa wnętrza Ziemi Kryteria podziału skał Skały magmowe Skały osadowe Skały przeobrażone Złoża mineralne Struktury tektoniczne Podział dziejów na ery i okresy Dzieje Ziemi Metody badań geologicznych Metody określania wieku skał Procesy plutoniczne Procesy wulkaniczne Rozmieszczenie wulkanów na Ziemi Ruch płyt litosfery Cykl orogeniczny Pionowe ruchy skorupy ziemskiej Rodzaje wietrzenia skał Zależność rodzaju wietrzenia od warunków klimatycznych Grawitacyjne ruchy masowe Niszcząca działalność wiatru Budująca działalność wiatru Rzeźba pustyń Formy krasowe Niszcząca działalność wód płynących Transportująca i akumulacyjna działalność rzek Niszcząca działalność lodowców Budująca działalność lodowców i lądolodów Formy fluwioglacjalne Różnica między rzeźbą młodoglacjalną a staroglacjalną Niszcząca działalność morza Budująca działalność morza Typy wybrzeży Rozmieszczenie kontynentów na świecie Wielkie formy ukształtowania powierzchni lądów Formy ukształtowania dna oceanów i mórz Czynniki wpływające na tworzenie się gleby Etapy procesu glebotwórczego Rozmieszczenie stref glebowych na ziemi Gleby astrefowe Rozmieszczenie oraz cechy formacji roślinnych Podział geobotaniczny świata Charakterystyczne zwierzęta poszczególnych formacji roślinnych Krainy zoogeograficzne na świecie Fauna mórz i oceanów
Naturalne warunki rozwoju rolnictwa Społeczno-ekonomiczne warunki rozwoju rolnictwa Rozmieszczenie upraw roślinnych na świecie Chów zwierząt gospodarskich na świecie Rybołówstwo na świecie Główne regiony rolnicze świata Zróżnicowanie poziomu produkcji rolnej Obszary nadwyżek i niedoborów żywności Możliwości wyżywienia wzrastającej liczby ludności świata Elementy środowiska geograficznego i ich wzajemne powiązania Poglądy dotyczące wpływu środowiska naturalnego na działalność człowieka Czynniki przyrodnicze sprzyjające działalności człowieka Czynniki ograniczające działalność człowieka Zmiany środowiska w wyniku działalności człowieka Racjonalne gospodarowanie środowiskiem Zmiany liczby ludności świata Zróżnicowanie przyrostu naturalnego na świecie Piramida płci i wieku Kierunki i natężenie migracji na świecie Rozmieszczenie ludności na świecie Bariery i atrakcje osadnicze Struktura zatrudnienia na świecie Zróżnicowanie rasowe ludności świata Zróżnicowanie językowe ludności świata Zróżnicowanie religijne ludności świata Funkcje miast Miejskie układy przestrzenne Zróżnicowanie współczesnych procesów urbanizacyjnych Problemy rozwoju wielkich miast Rola przemysłu w funkcjonowaniu państwa Czynniki lokalizacji przemysłu Główne miejsca wydobycia węgla na świecie Występowanie ropy naftowej na świecie Zagrożenia ekologiczne związane z eksploatacją i transportem surowców Alternatywne źródła energii Struktura produkcji energii elektrycznej na świecie Wielkie regiony przemysłowe świata Usługi na świecie Rodzaje transportu Transport powietrzny i wodny Główne szlaki komunikacyjne świata Łączność na świecie Usługi oświatowe Usługi kulturalne Usługi socjalne Turystyka na świecie Walory turystyczne Główne regiony turystyczne świata Struktura towarowa i geograficzna handlu zagranicznego Rodzaje ustrojów politycznych i gospodarczych Geografia elektoralna Kryteria podziału państw Państwa wysoko rozwinięte gospodarczo Państwa średnio rozwinięte gospodarczo Państwa słabo rozwinięte gospodarczo Współczesne przemiany polityczne i gospodarcze na świecie Globalizacja Powstanie i cele unii europejskiej oraz nato Euroregiony Gospodarcze i polityczne organizacje na świecie Struktura i rola ONZ Konflikty na świecie Terroryzm na świecie Klęski żywiołowe Międzynarodowe działania na rzecz ochrony środowiska Stan zdrowotny ludności świata Epidemia AIDS na świecie Malaria na świecie
Położenie Polski w Europie Obszar, granice i podział administracyjny Zmiany podziału administracyjnego polski po ii wojnie światowej Budowa geologiczna Europy Geologiczne jednostki strukturalne Polski Przeszłość geologiczna obszaru Polski Zlodowacenia w Polsce Plejstoceńskie przekształcenia krajobrazu Ukształtowanie powierzchni Polski Czynniki niemeteorologiczne wpływające na klimat Polski Czynniki meteorologiczne wpływające na klimat Polski Cechy klimatu Polski Regiony klimatyczne Polski Sieć rzeczna Polski Jeziora w Polsce Gospodarka wodna Polski Występowanie wód mineralnych w Polsce Morze Bałtyckie Gleby w Polsce Wartość użytkowa gleb w Polsce Typy zbiorowisk roślinnych występujących w Polsce Rozmieszczenie kompleksów leśnych Negatywny wpływ człowieka na środowisko naturalne na przykładzie Polski Obszary klęski ekologicznej w Polsce Ochrona środowiska w Polsce Parki narodowe i rezerwaty Podział Polski na krainy geograficzne Zmiany liczby ludności Polski i innych krajów Europy po 1939 roku Migracje w Polsce po II wojnie światowej Zróżnicowanie gęstości zaludnienia w Polsce Zmiany struktury demograficznej w Polsce Zmiany struktury zatrudnienia na tle przekształceń gospodarczych w Polsce Struktura narodowościowa ludności Polski Struktura wykształcenia ludności Polski Struktura wielkościowa miast Polski Struktura osadnicza w Polsce Struktura funkcjonalna miast Obszary wiejskie w Polsce Surowce energetyczne w Polsce Znaczenie wydobycia surowców energetycznych w Polsce Rozmieszczenie elektrowni w Polsce Struktura produkcji energii elektrycznej w Polsce na tle innych krajów Przemysł elektromaszynowy w Polsce Przemysł chemiczny w Polsce Rozmieszczenie największych obiektów przemysłowych w Polsce Główne okręgi przemysłowe Polski Restrukturyzacja przemysłu w Polsce Przyrodnicze czynniki rozwoju rolnictwa w Polsce Pozaprzyrodnicze czynniki rozwoju rolnictwa w Polsce Zmiany w strukturze agrarnej, przekształcenia własnościowe w rolnictwie Polski Przestrzenne rozmieszczenie upraw w Polsce Przestrzenne rozmieszczenie hodowli w Polsce Lesistość Polski na tle innych krajów Europy Przemysł drzewny i papierniczy w Polsce Transport kolejowy i samochodowy w Polsce Transport wodny i powietrzny w Polsce Najważniejsze szlaki kolejowe i samochodowe w Polsce Handel zagraniczny Polski Regiony turystyczne Polski