Opracowania.pl PLUS:
Zaloguj się żeby dostać więcej
Jesteś tutaj: Geografia » Liceum » Geografia fizyczna » Klasyfikacja źródeł

Klasyfikacja źródeł

Źródło to naturalny, punktowy wypływ wody podziemnej na powierzchnię terenu.

Wypływ wody podziemnej na powierzchnię nie musi być punktowy. Niekiedy woda podziemna wypływa powierzchniowo tworząc bagno o niewielkich rozmiarach. Jest to młaka.

Wyróżniamy źródła:

- szczelinowe - wypływające ze szczelin skalnych. Specyficznym rodzajem źródła szczelinowego jest wywierzysko, czyli bardzo obfite źródło na obszarze krasowym, tzn. zbudowanym z wapieni, gipsów lub dolomitów;

- warstwowe - wypływające z dolnej części warstwy wodonośnej znajdującej się nad warstwą nieprzepuszczalną;

- uskokowe - wypływające przez uskok tektoniczny.

Ze względu na stosunek do rzeźby terenu wyróżniamy źródła:

- dolinne - występujące w miejscu, gdzie dno doliny styka się ze zwierciadłem wody gruntowej;

- grzbietowe - znajdujące się na grzbietach górskich;

- stokowe lub zboczowe - wypływające ze stoku górskiego lub zbocza dolinnego;

- terasowe - występujące na terasach rzecznych;

- klifowe - znajdujące się u podnóża klifu morskiego.

Ze względu na sposób wypływu wody źródła dzieli się na:

- zstępujące - gdy woda wypływa swobodnie pod wpływem grawitacji;

- wstępujące - gdy woda wypływa wskutek działania ciśnienia hydrostatycznego;

- przelewowe - gdy pod wpływem ciśnienia hydrostatycznego podnosi się poziom wody podziemnej aż do momentu przelania się i swobodnego grawitacyjnego wypłynięcia na powierzchnię.

Źródła można także podzielić ze względu na charakter skały, z której wypływa woda:

- zwietrzelinowe - wypływające z pokrywy zwietrzelinowej. Jeśli pokrywa ta składa się z dużych okruchów źródło takie określane jest jako rumoszowe;

- skalne - gdy woda wypływa z niezwietrzałej skały litej;

- osuwiskowe - wypływające z jęzora lub niszy osuwiska;

- sandrowe - znajdujące się na stożkach sandrowych;

- morenowe - wypływające z gliniastych utworów morenowych.

Rodzaje źródeł. Źródło szczelinowe, źródło warstwowe, źródło dolinne.

Ostatnio oglądane

Ostatnio oglądane